2019 - daňové priznanie - Oficiálna stránka obce Komárany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2019 - daňové priznanie

Vážení občania,

týmto Vám pripomíname povinnosť do 31.1.2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019 a to v prípade, že ste v roku 2018 predali alebo nadobudli nehnuteľnosť - pozemok alebo stavbu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj zmeny vo vlastníctve psov. Tlačivo daňového priznania je zverejnené nižšie a taktiež je možné si ho vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Čo sa týka úľav na poplatku za komunálny odpad, v zmysle platného VZN obce Komárany č.31/2012 v znení dodatku č. 1: „Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok za komunálny odpad, pokiaľ  poplatník preukáže hodnovernými dokladmi alebo čestným vyhlásením, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Komárany.“

Vzor žiadosti a čestné vyhlásenie potrebné k zníženiu poplatku za komunálny odpad taktiež nájdete pod týmto oznamom, prípadne je Vám k dispozícii na obecnom úrade.

Vyplnené žiadosti o zníženie poplatku spolu s dokladmi, resp. čestné vyhlásenie žiadam doručiť na obecný úrad najneskôr do 1.4.2019. Žiadosti podané po tomto termíne, alebo neúplné žiadosti  nebudú akceptované.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky